Vihreät ehdottivat maakuntavaltuustossa kahden suoalueen poistamista turvekaavasta


Pitämäni ryhmäpuheenvuoro ja muutosesitys turvekaavaan:

Vaihemaakuntakaava on pitkä ja kallis prosessi. On tärkeää, että prosessi on riittävän monipuolinen ja ajantasainen sen osalta, mitä tietoa kaavassa hyödynnetään.

Turpeen oton lisääminen on kirjattu jo vanhentuneeseen Pirkanmaan energiaohjelmaan vuodelta 2007. Tällä hetkellä turpeen käytön lisääminen ei tue päästövähennystavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Ilmastostrategioissa pyritään eroon fossiilisten polttoaineiden ja niihin luokiteltavan turpeen käytöstä, hallituksen uusiutuvan energian paketti tukee puun energiakäyttöä turpeen kustannuksella ja Tampereen sähkölaitos muuttaa turvekattiloita puulla toimiviksi. Turvemaiden suojelu ja muokattujen soiden palauttaminen ovat tehokkaimpia hiilidioksidipäästöjen vähennystoimenpiteitä.

Kaavaselostuksessa mainitaan alueiden turvetuotannon lisääntymisen ongelmina luonnon pirstoutuminen ja elinympäristöjen ja lajien kantojen heikentyminen. Pirkanmaa on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Kaavaselostuksen liiteosassa kohdenumero EO-9/15 Murronneva on mainittu Kovesjärven valuma-aluetta rasittavana tekijänä. Kovesjärvi on matala, pienitilavuuksinen järvi, jonka tuotantosuokohde on jo suurimmaksi osaksi käytössä. On aivan eri asia, laskevatko turvetuotantoalueen vedet tilavuudeltaan suureen järveen, johon ne laimenevat vai pieneen järveen. Kovesjärven selvityksen aineistona käytettiin yksinomaan VAPOn velvoitetarkkailuaineistoa. Pölyhaitat ja humusmäärät on ohitettu.

Alueella EO-16 sijaitsevat Unnanneva ja Kurkisuo pitävät yllä monipuolista eliöstöä. Jos turvetuotanto ulotetaan alueelle, romahtaa eliöstö paitsi soilla ja niiden rantamilla myös ympäristön metsäalueilla. Esitetyt uudet turvetuotantoalueet ovat myös aivan liian lähellä asutusta. Unnanneva ympäristöineen on kyläläisten ahkerasti käyttämä virkistysalue, jossa marjastetaan, sienestetään ja retkeillään. Turvetuotannon aloittaminen näin keskeisellä alueella olisi kohtuuton haitta kylien ihmisille.

Vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää alueiden 16 ja 9 ottamista uuteen käsittelyyn. Tuotantoalueita ei tule laajentaa näillä alueilla. Ne tulee merkitä turpeenotolle soveltumattomiksi alueiksi.